Machtiging voor automatische incasso Brand New Day Bank

U kunt als rekeninghouder bij Brand New Day Bank een eenmalige en/of periodieke automatisch incasso instellen. Dit doet u bij het openen van de rekening, of op een later moment in MijnBND. Wij incasseren dan eenmalig of periodiek een vast bedrag van de tegenrekening. De automatische incasso vindt altijd op of rond de 25e van de maand plaats.

piggybank_GREEN

Saldo op uw tegenrekening

Als u een incasso instelt, bent u er verantwoordelijk voor dat er voldoende saldo op uw betaalrekening staat om de automatische incasso uit te voeren. Staat er te weinig geld op uw rekening? Dan wordt de incasso helaas niet uitgevoerd. En kunnen wij daardoor niet incasseren, dan worden er ook geen beleggingen aangekocht. Brand New Day is in dit geval niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de hierdoor geleden schade. Dit geldt ook wanneer er een foutief bedrag of onjuiste incasso-opdracht is opgegeven.

Automatisch incasso van andere rekening

Het is niet mogelijk om de automatische incasso van een andere rekening dan de bij ons bekende tegenrekening uit te voeren.

stairs_GREEN

Minimaal en maximaal bedrag voor de automatisch incasso

In verband met de incassokosten incasseren wij pas vanaf 50 euro per (eenmalige of periodieke) incasso. Het maximaal periodiek te incasseren bedrag is 5.000 euro. Als u een eenmalige incasso instelt, dan is het maximaal te incasseren bedrag 10.000 euro.

eggs_forks_GREEN

Wijzigen en beëindigen

U kunt zelf de tegenrekening, het bedrag of de frequentie van de incasso wijzigen. Dit doet u eenvoudig zelf in MijnBND. U kunt de periodieke incassomachtiging ook beëindigen: daarvoor wijzigt u het te incasseren bedrag in MijnBND naar 0 euro, of past u de manier van betalen aan naar ‘zelf storten’. U bent dan niet verplicht om daadwerkelijk zelf te storten.

De (periodieke) incassomachtiging kan bovendien altijd door Brand New Day beëindigd worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een periodieke incasso-opdracht 3 keer achter elkaar niet kan worden uitgevoerd.

Disclaimer

Let erop dat deze pagina geen vervanging is van onze voorwaarden. De exacte productvoorwaarden van uw rekening vindt u in ons documentencentrum.