Tariefswijzigingen & rekenvoorbeelden

Brand New Day Bank is een prijsvechter en is zeer terughoudend in het verhogen van haar tarieven. Over het algemeen zijn de tarieven sinds Brand New Day Bank van start ging eerder gedaald dan gestegen. Voor het verlagen van tarieven gelden er voor Brand New Day Bank geen beperkingen, omdat dat altijd in uw voordeel is. Dat geldt natuurlijk niet voor het verhogen van tarieven. Om u zekerheid te geven dat de kosten in de toekomst laag blijven, heeft Brand New Day Bank in haar productvoorwaarden vastgelegd wanneer zij de tarieven mag verhogen en wat bij een stijging van de operationele kosten de maximale verhoging van de tarieven mag zijn in het geval dat de tarieven toch ooit moeten worden verhoogd.

Op deze pagina vindt u uitleg over de situaties waarin de tarieven kunnen worden gewijzigd en rekenvoorbeelden van eventuele tariefswijzigingen zoals bedoeld in het artikel Tariefswijziging in de productvoorwaarden van de Brand New Day-rekeningen. Alle voorbeelden hieronder zijn hypothetisch en hebben enkel als doel om het economische effect van een eventuele toekomstige tariefswijziging weer te geven. En even voor uw gemoedsrust; op dit moment zijn we niet van plan een tariefsverhoging door te voeren.

Tariefsverlaging
Zoals in de inleiding al gezegd: Brand New Day Bank kan op ieder moment besluiten om haar bestaande tarieven te verlagen. Sterker nog; in de afgelopen jaren heeft ze dat al eens gedaan.

Tariefsverhoging in verband met stijging operationele kosten
Voor veel rekeningen geldt dat Brand New Day Bank gerechtigd is om eenmaal per kalenderjaar haar tarieven te verhogen als de operationele kosten stijgen door wijzigingen op de geld- en kapitaalmarkten (waaronder inflatie), wijzigingen in de algemene kostenstructuur (bijv. in loonkosten- of in inkoopprijzen van producten of diensten van derden.

In het geval Brand New Day om een van bovenstaande redenen de tarieven verhoogt, is de maximale verhoging van variabele tarieven (bijv. stortingskosten en variabele servicekosten) gekoppeld aan de CBS Consumentenprijsindex (CPI; reeks 2015 = 100). De verhoging die Brand New Day Bank mag doorvoeren mag niet meer bedragen dan de stijging van de CBS Consumentenprijsindex die heeft plaatsgevonden in de 3 jaren direct voorafgaand aan het jaar waarin het tarief zal worden verhoogd. Is het tarief in die periode al eens verhoogd? Dan is de tariefsverhoging gemaximeerd tot de stijging van de CPI die sinds de laatste tariefsverhoging heeft plaatsgevonden. Bij de berekening van de verhoging wordt de CPI van de maand januari vergeleken met de CPI van de maand januari van een voorgaand jaar.

Toelichting 1: Stel dat Brand New Day Bank begin 2025 haar tarieven wil verhogen. De laatste verhoging was 5 jaar geleden. Voor het berekenen van de maximale verhoging vergelijkt Brand New Day Bank de CPI van de maand januari van 3 jaar geleden (= januari 2022) met de CPI van de maand januari 2025. Was de laatste verhoging nog maar 1 jaar geleden dan wordt er een vergelijking gemaakt tussen de CPI’s van januari 2024 en januari 2025. 

Toelichting 2: Stel dat Brand New Day Bank begin 2025 haar variabele tarieven wil verhogen. De laatste verhoging was 5 jaar geleden. Voor het berekenen van de maximale verhoging vergelijkt Brand New Day Bank de CPI’s van januari 2022 (= 120) en januari 2025 (= 130). Brand New Day Bank mag het tarief dan verhogen met maximaal (130-120)/120 = 0,0833 x 100 = 8,3%.

Kent de rekening ook vaste servicekosten dan mogen die vanwege een stijging van de operationele kosten worden verhoogd met maximaal € 30 per jaar.

Overige tariefsverhogingen
Brand New Day Bank kan haar tarieven verhogen of kosten in rekening gaan brengen in geval van onvoorziene omstandigheden (zoals gewijzigde wet- en regelgeving) of bij een wijziging in haar dienstverlening. Op voorhand kan Brand New Day Bank niet zeggen hoe zo’n tariefsverhoging voor u zal uitpakken. Dat hangt af van de aard van de onvoorziene omstandigheden of van de uitbreiding van de dienstverlening. Een tariefsverhoging is in deze gevallen daarom niet gemaximeerd. Uiteraard zal Brand New Day Bank er alles aan doen de tariefsverhoging tot een minimum te beperken.

Rekenvoorbeelden tariefswijziging beleggingsrekening, kinderrekening-beleggen, pensioenrekening-beleggen, hypotheekrekening-beleggen, goudenhanddrukrekening-beleggen

Rekenvoorbeeld 1: Begin januari 2025 bedragen de servicekosten 0,34% per jaar. Stel dat Brand New Day Bank besluit een tariefsverhoging van 5% in te voeren. Hierdoor stijgen de servicekosten naar 0,357%.

                                                               Saldo € 1.000         Saldo € 5.000          Saldo € 25.000

Variabele servicekosten oud                  € 3,40                     € 17,00                    € 85,00
Variabele servicekosten nieuw              € 3,57                     € 17,85                    € 89,25

Rekenvoorbeeld 2: Begin 2025 bedragen de servicekosten 0,34%. Stel dat Brand New Day Bank besluit de servicekosten te verlagen naar 0,3% (een daling van 11,7%).

                                                               Saldo € 1.000         Saldo € 5.000          Saldo € 25.000

Variabele servicekosten oud                  € 3,40                     € 17,00                    € 85,00
Variabele servicekosten nieuw              € 3,00                     € 15,00                    € 75,00

Rekenvoorbeelden tariefswijziging werkgever pensioenrekening-beleggen, zzp-pensioenrekening en de zakelijke beleggingsrekening

Rekenvoorbeeld 1: Begin 2025 bedragen de variabele servicekosten 0,10% en de vaste servicekosten € 60 per jaar. Stel dat Brand New Day Bank besluit de variabele servicekosten te verhogen met 5% en de vaste servicekosten te verhogen met € 20 per jaar.

                                                               Saldo € 1.000         Saldo € 5.000          Saldo € 25.000

Variabele servicekosten oud                  € 1                          € 5                           € 25
Vaste servicekosten oud                        € 60                        € 60                         € 60

Variabele servicekosten nieuw              € 1,05                     € 5,25                      € 26,25
Vaste servicekosten nieuw                    € 80                        € 80                         € 80

Rekenvoorbeeld 2: Begin 2025 bedragen de variabele servicekosten 0,10%. Stel dat Brand New Day Bank besluit de variabele servicekosten te verlagen naar 0,9% (= daling van 10%).

                                                               Saldo € 1.000         Saldo € 5.000          Saldo € 25.000

Variabele servicekosten oud                  € 1                          € 5                           € 25
Variabele servicekosten nieuw             € 0,90                     € 4,50                     € 22,50

De vaste servicekosten wijzigen in dit voorbeeld niet.

Rekenvoorbeeld 3: Begin 2025 bedragen de variabele servicekosten 0,10% en de vaste servicekosten € 60 per jaar. Stel dat Brand New Day Bank besluit de variabele servicekosten te verlagen met 5% en de vaste servicekosten te verhogen met € 5 per kwartaal

                                                               Saldo € 1.000         Saldo € 5.000          Saldo € 25.000

Variabele servicekosten oud                  € 1,00                     € 5,00                      € 25,00
Vaste servicekosten oud                        € 60,00                   € 60,00                    € 60,00

Variabele servicekosten nieuw              € 0,95                     € 4,75                      € 23,75
Vaste servicekosten nieuw                    € 80,00                   € 80,00                    € 80,00

Rekenvoorbeeld tariefswijziging Lijfrente-uitkering

Rekenvoorbeeld 1: Begin 2025 bedragen de administratiekosten € 75. Stel dat Brand New Day Bank besluit deze kosten te verhogen met 5%. Bestaande klanten met een Lijfrente-uitkering die daarna verhuizen naar een ander land binnen de EER, betalen dan voortaan € 78,75 aan eenmalige administratiekosten.

Tariefswijziging spaarrekening, kinderrekening-sparen, pensioenrekening-sparen, zakelijke spaarrekening

Rekenvoorbeeld 1: Stel dat Brand New Day Bank besluit om vanwege onvoorziene omstandigheden administratiekosten in rekening te gaan brengen van 5 euro per kwartaal voor het aanhouden van een spaarrekening. Bestaande klanten met een spaarrekening gaan dan voortaan 5 euro per kwartaal betalen in plaats van 0 euro.

Tariefswijzigingen afgelopen vijf jaar:

Beleggingsrekening

Met ingang van 1 januari 2022: verlaging stortingskosten naar 0% + verlaging servicekosten modelportefeuilles van 0,44% naar 0,34%

Kinderrekening-beleggen

Met ingang van 1 januari 2022: verlaging stortingskosten naar 0% + verlaging servicekosten modelportefeuilles van 0,44 naar 0,34%

Pensioenrekening-beleggen

Geen wijziging

Hypotheekrekening-beleggen

Geen wijziging

Gouden Handdrukrekening-beleggen

Geen wijziging

Werkgever Pensioenrekening-beleggen

Geen wijziging

Zzp-pensioenrekening

Met ingang van 17 februari 2022: verhoging variabele servicekosten van 0,1% naar 0,25% + verhoging vaste servicekosten van € 50 naar € 60 per jaar

Beleggingsrekening-zakelijk

Met ingang van 1 januari 2022: verlaging stortingskosten naar 0% + verlaging servicekosten modelportefeuilles van 0,44% naar 0,34% Met ingang van 1 januari 2023: invoering vaste servicekosten ad € 60 per jaar

Lijfrente-uitkering

Geen wijzigingen

Spaarrekening

Geen wijzigingen

Pensioenrekening-sparen

Geen wijzigingen

Kinderrekening-sparen

Geen wijzigingen

Spaarrekening-zakelijk

Geen wijzigingen

Scroll naar boven