Dikke vette disclaimer

U kent ze wel; de kleine lettertjes. Het zijn er redelijk wat, dus we hebben het voor u op een rij gezet.

De website is eigendom van Brand New Day

Door deze website te bezoeken of te gebruiken gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de hierna vermeldde regels in deze disclaimer. Bent u niet akkoord met deze regels dan moet u de informatie op deze website niet gebruiken.

Gebruik van de website

Wij hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij garanderen echter niet dat deze website altijd foutloos of ononderbroken functioneert of dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze website kan steeds zonder nadere aankondiging door ons worden gewijzigd. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid voor het niet functioneren van de website of het tonen van foutieve c.q. onvolledige informatie nadrukkelijk van de hand.

Informatie is geen uitnodiging

De informatie is geen uitnodiging tot het afnemen van financiële producten of beleggingsdiensten. Deze website is enkel bedoeld om algemene informatie te verstrekken over de (financiële) producten en diensten die door ons worden aangeboden. Onze website dan wel de websites of documenten waartoe via deze website toegang kan worden verkregen, bevatten geen uitnodiging tot het afnemen van financiële producten of beleggingsdiensten dan wel het kopen c.q. verkopen van financiële instrumenten.

 

Informatie op deze website is geen advies

De op of via deze website aangeboden informatie is enkel en alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als enige vorm van deskundig (financieel, juridisch of fiscaal) advies. De getoonde informatie is ook niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. Beslissingen die u neemt op basis van de op de website getoonde informatie komen voor uw eigen rekening en risico.

Informatie afkomstig van derden

Op deze site kan, al dan niet door middel van hyperlinks, worden verwezen naar de websites van derden. De op deze websites getoonde informatie wordt door ons niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de op onze website getoonde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de onze website.

Het is toegestaan om de op deze website getoonde informatie te downloaden en te gebruiken voor privédoeleinden. Het is zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming niet toegestaan de inhoud van deze website te bewerken, te verspreiden of openbaar te maken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor al hetgeen zonder onze uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

Rendementen en berekeningen

De door ons op deze website of in andere documentatie genoemde beleggingsrendementen zijn bedoeld als voorbeeld en bieden geen enkele garantie of zekerheid voor de toekomstige rendementen. Het is immers onzeker wat de toekomstige rendementen zullen zijn. Deze zijn afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten en kunnen daardoor hoger maar ook lager zijn dan de rendementen uit het verleden. Beleggen brengt onzekerheid met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren en u kunt een deel van de inleg verliezen. U moet zich realiseren dat u risico neemt door te beleggen. Als u dat niet wilt, is sparen een betere optie.

Via de website heeft u de mogelijkheid om diverse berekeningen te maken. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door u ingevulde gegevens. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de werking van de berekeningen en/of de uitkomsten daarvan.

Aan de op onze website getoonde rendementen, berekende waardes, voorbeelden en grafieken kunnen door u geen rechten worden ontleend.

E-mails
De e-mails die wij versturen worden gecontroleerd op virussen. Wij kunnen echter niet garanderen dat onze e-mails altijd virus-vrij zijn.

Toepasselijk recht
Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Wij houden de informatie op de website nauwkeurig bij en actualiseren de inhoud regelmatig. Toch kan het voorkomen dat bepaalde inhoud van deze website onjuist of verouderd is. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website.

Scroll naar boven