apple blue

Scheiden: recht op een stukje pensioen?

Scheiden en pensioen, hoe zit dat?

Een onderwerp dat niet gemakkelijk is. Zeker voor onze klanten die in deze vervelende situatie zitten. We hopen je een beetje op weg te helpen door kennis met je te delen. Want wist je dat wanneer je gaat scheiden van je partner jullie recht hebben op een stukje van elkaars pensioen. We leggen uit hoe dat werkt.

Eerst wat achtergrondinformatie 

Bij het opbouwen en verdelen van het pensioen wordt van oudsher rekening gehouden met de afhankelijkheid die er is. Ingestoken vanuit de gedachte om je ex-partner ‘goed’ achter te laten. Zo kan het zijn dat er onderling afspraken zijn gemaakt tijdens de relatie. Bijvoorbeeld dat één van de partners minder is gaan werken om voor de kinderen te zorgen. Hierdoor bouwt deze partner ook minder pensioen op voor later.

Nu je dit weet, is het ook goed om te weten dat er een splitsing zit in het pensioen waar je recht op hebt. Zo is er een gedeelte waar je ex-partner automatisch recht op heeft (bijzonder nabestaandenpensioen) en een stuk waar mogelijk aanspraak op is (het bijzonder ouderdomspensioen). We leggen beide aanspraken graag aan je uit. 

1. Bijzonder nabestaandenpensioen

Standaard heeft je ex-partner recht op het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd via je pensioenregeling. Het idee hierbij is dat deze pensioenpot is opgebouwd voor de ex-partner wanneer je overlijdt. Het bijzonder nabestaandenpensioen is dus gekoppeld aan jouw leven. Wanneer je overlijdt, op of na het bereiken van de pensioendatum, volgt er vanuit het afgesplitste kapitaal een levenslang bijzonder partnerpensioen. Als je vóór je pensioendatum overlijdt dan vervalt het afgesplitste kapitaal.   

Hoe is dit geregeld?

Hoe het bijzonder partnerpensioen exact geregeld is, kan verschillenBij Brand New Day Bedrijfspensioen is het partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum standaard geregeld via een verzekeringDeze verzekering kan je niet afsplitsen voor de ex-partner. Het gaat in dit geval niet om een fysieke pot met geld. Het gaat om een verzekering waar premies voor worden betaald. Daarom volgt er ook geen uitkering aan de ex-partner vanuit het bijzonder partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum. 

In de pensioenregelingen bij Brand New Day wordt er voor het overlijden ná de pensioendatum wel een fysieke pensioenpot opgebouwd. Het pensioen dat je opbouwt in de module Pensioen (en eventueel Pensioen Extra) is bedoeld als een ouderdomspensioen met overgang op de partner. Van deze pensioenpot is dus ook een deel opgebouwd voor de ex-partner. Voor het bijzonder nabestaandenpensioen wordt er 16,5% (2021) van het opgebouwde pensioenkapitaal afgesplitst. In de afgelopen vier jaar is dit percentage niet veranderd. 

Kan je iets anders regelen?

Wanneer de relatie eindigt wordt het bijzonder partnerpensioen standaard afgesplitst. Wanneer beide partners niet willen afsplitsen, is het mogelijk om hier van af te zien. Dan wordt er niets afgesplitst en behoudt ieder zijn of haar eigen opgebouwde pensioen. Je kunt hier onderling afspraken over maken die worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.  

2. Bijzonder ouderdomspensioen

Anders dan bij het bijzonder nabestaandenpensioen gaat het bij het bijzonder ouderdomspensioen niet om het volledig opgebouwde bedrag. Bij deze aansprak geldt enkel het deel dat tijdens de duur van de relatie is opgebouwd. Het bijzonder ouderdomspensioen is een ouderdomspensioen dat voor je ex-partner ingaat op het moment dat jij met pensioen gaat. Het afsplitsen van bijzonder ouderdomspensioen noemen we verevening of verevenen.  

Hoe werkt verevening?

Dit wordt grotendeels in onderlinge afspraken geregeld. Wettelijk gezien kan een ex-partner aanspraak maken op de helft van het tijdens de relatie opgebouwde ouderdomspensioenVoor de verevening moeten er afspraken worden gemaakt. Het is ook mogelijk dat de ex-partner schriftelijk melden maakt om aanspraak te hebben op het tijdens de relatie opgebouwde ouderdomspensioen. Dit moet binnen twee jaar na de beëindiging van de relatie worden doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. Als dit niet wordt gedaan, wordt het bijzonder ouderdomspensioen niet afgesplitst voor de ex-partner.

Onderling kunnen er afwijkende afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld om een kleiner deel te verevenen of om enkel het pensioen van één partner te verevenen. Jij en je partner zijn hier redelijk vrij in gelaten door de wetgever en Brand New Day werkt hier ook vrijwel altijd aan mee. 

Een extraatje: conversie

We gaan nu (nog meer) de diepte in over pensioen. Naast het bijzonder partnerpensioen en ouderdomspensioen bestaat er ook nog een mogelijkheid tot conversie. Dit is een variant die momenteel erg ongebruikelijk is en maar zelden wordt toegepast. Vanuit de wetgever zou het kunnen dat vanaf 2022 de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding van start gaat. In deze wet is geregeld dat conversie de standaard wordt, aangezien dit beter zou passen bij onze moderne maatschappij.  

Bij de twee bijzondere varianten blijven de pensioenrechten gekoppeld aan de ex-partner. Zo gaat het bijzonder nabestaandenpensioen in wanneer de ex-partner overlijdt en gaat het bijzonder ouderdomspensioen in wanneer de ex-partner met pensioen gaat.  

Bij conversie werkt dit anders. De afgesplitste pensioenrechten van de ex-partner worden omgezet naar pensioenrechten voor de andere ex-partner. Daardoor kan de ex-partner dus zelf bepalen wanneer het pensioen ingaatOok een waardeoverdracht naar een andere partij waar hij of zij zelf het pensioen heeft staan is dan mogelijk. We houden de ontwikkeling van deze nieuwe wet natuurlijk voor je in de gaten!