Appeltje voor de dorst

Pensioenbewaarder

Pensioenbewaarder

Brand New Day PPI bewaart voortaan zelf het pensioenvermogen
Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. (BND PPI) had het gezamenlijke pensioenvermogen van alle pensioenregelingen ondergebracht bij een afgezonderde entiteit: de pensioenbewaarder ‘Kas-Trust Bewaarder Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V’. BND PPI heeft samen met de directie van de pensioenbewaarder besloten met ingang van 1 januari 2018 het  pensioenvermogen van de pensioenbewaarder over te dragen aan BND PPI zelf. Het bewaren van pensioenvermogen is, naast het beheren van pensioenregelingen, een kerntaak van een PPI.

Wat is een pensioenbewaarder?
Een pensioenbewaarder is een entiteit die uitsluitend belast is met bewaring van het pensioenvermogen. “Bewaring van pensioenvermogen” houdt in dat de pensioenbewaarder juridisch eigenaar is van het pensioenvermogen. Het pensioenvermogen bestaat uit belegde en nog niet belegde pensioengelden.

Is een pensioenbewaarder verplicht voor PPI’s?
Een PPI die alleen Nederlandse pensioenregelingen uitvoert is niet wettelijk verplicht een pensioenbewaarder aan te stellen. Een PPI kan er wel vrijwillig voor kiezen een pensioenbewaarder aan te stellen. En dat is wat BND PPI in 2012  heeft gedaan.

Waarom heeft BND PPI er eerder vrijwillig voor gekozen  een pensioenbewaarder aan te stellen?
Toen BND PPI van start ging was de wettelijke regeling voor vermogensscheiding bij PPI’s nog niet zo duidelijk als de huidige regeling. In 2011 hebben de toezichthouders DNB en AFM daarom nog de aanbeveling gedaan om voor alle PPI’s een pensioenbewaarder aan te stellen.

Wat is de huidige regeling voor vermogensscheiding bij PPI’s?
Het geheel van waarborgen voor vermogensscheiding bij PPI’s bestaat nu uit de volgende elementen:

  1. Een PPI mag geen verzekeringstechnische risico’s dragen. Dit betekent dat PPI’s alleen  zuivere beschikbare premieregelingen mogen uitvoeren.  Hierdoor kan een PPI geen pensioenverplichtingen aangaan die groter zijn dan het voor risico van de pensioendeelnemers belegde pensioenvermogen.

  2. Er is een wettelijke rangregeling, die inhoudt dat het pensioenvermogen uitsluitend kan dienen ter voldoening van i) vorderingen die voortvloeien uit de contractueel overeengekomen kosten voor beheer van de pensioenregeling en bewaring van het pensioenvermogen en ii) vorderingen voortvloeiend uit rechten van pensioendeelnemers.

  3. Het pensioenvermogen is sinds 1 januari 2013 dwingendrechtelijk in de wet aangemerkt als een afgescheiden vermogen. Hiermee wordt van rechtswege een goederenrechtelijke scheiding tussen het pensioenvermogen en het eigen vermogen van de PPI bewerkstelligd.

  4. Alleen in de uitzonderlijke situatie dat het beleggingsbeleid van een pensioenregeling een reëel besmettingsrisico in zich draagt bestaat een wettelijke verplichting om het pensioenvermogen behorende bij die pensioenregeling onder te brengen in een afzonderlijke pensioenbewaarder. De voorschriften voor het beleggingsbeleid van PPI’s brengen echter met zich mee dat bij Nederlandse premiepensioenregelingen nooit sprake kan zijn van reële besmettingsrisico’s in het beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid van een Nederlandse premiepensioenregeling moet namelijk altijd aan de prudent person regel voldoen. Uit deze regel volgt onder meer dat een PPI haar activa uitsluitend mag beleggen in het belang van de pensioendeelnemers, op zodanige wijze dat de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en het rendement van de beleggingen als geheel worden gewaarborgd.

Waarom bewaart BND PPI voortaan zelf het pensioenvermogen?
BND PPI heeft een analyse uitgevoerd naar nut en noodzaak van het instandhouden van de externe pensioenbewaarder. De conclusie hiervan is dat de wettelijke vermogensscheiding bij PPI’s voldoende juridische waarborgen voor (gewezen) deelnemers biedt voor bescherming van de pensioenvermogens en dat er geen enkele juridische noodzaak of verplichting is om het pensioenvermogen bij een afzonderlijke entiteit ondergebracht te houden. Daar komt bij dat het in stand houden van een afzonderlijke entiteit onnodige operationele, administratieve en financiële lasten meebrengt.

Wat zijn de gevolgen voor (gewezen) deelnemers en werkgevers?
De (gewezen) pensioendeelnemers merken niks van de wijziging. Net als nu heeft de (gewezen) deelnemer alleen te maken met BND PPI. De werkgever voldoet de pensioenpremies nog steeds op hetzelfde rekeningnummer. Alleen de tenaamstelling van het rekeningnummer verandert in BND PPI.