apple blue

Nieuw beleggingsbeleid PPI

Nieuw beleggingsbeleid (PPI)

Goed nieuws: ons beleggingsbeleid is verbeterd. Hoe gaat zo’n verbetering eigenlijk? Bedenken we dat tijdens de borrel op vrijdagavond en bekijken we maandagochtend de aantekeningen op het bierviltje? Nee, hier gaat een formeel proces aan vooraf. Ook bij Brand New Day ontkomen we daar niet aan. We laten je graag zien hoe dat bij ons gaat!

Hoe komen we tot een wijziging van het beleggingsbeleid?

Brand New Day Premiepensioeninstelling (PPI) voert pensioenregelingen op basis van beschikbare premie uit. Wij beleggen de ontvangen pensioenpremies voor rekening en risico van de deelnemer. Wij hebben ten behoeve van een zorgvuldige en prudente belegging van de pensioengelden een beleggingsproces ingericht. Dit proces heeft als basis de vaststelling van de risicohouding van deelnemers en de beleggingsbeginselen.

Vervolgens wordt in het beleggingsproces een ALM studie (Asset Liability Management) uitgevoerd om tot de vaststelling van een strategisch beleggingsbeleid voor de langere termijn (het beleggingsbeleid) en de vertaling hiervan in een korte termijn beleggingsplan te komen. Tevens omvat het proces de (opdracht tot) uitvoering van het beleggingsplan, de monitoring en de periodieke evaluatie en waar nodig aanpassing van beleid, beleggingsplan en/of uitvoering.

De beleggingsbeginselen, het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan vormen tezamen het beleggingskader.

Ons beleggingsproces

Brand New Day PPI heeft ten behoeve van een zorgvuldige en prudente belegging van de pensioengelden een beleggingsproces ingericht. Dit proces heeft als basis de vaststelling van de risicohouding van deelnemers en de beleggingsbeginselen van Brand New Day PPI.

De beleggingsbeginselen en risicohouding van de deelnemers zijn de hoofdpijlers om tot een beleggingsbeleid te komen. Daarnaast worden de economische ontwikkelingen, bewegingen op de financiële markten en eventuele veranderingen in wet- en regelgeving meegenomen in de constructie van het beleggingsbeleid.

Beleggingsbeginselen

De filosofie en visie van de oprichters van Brand New Day PPI op pensioenbeleggen is vertaald in een set aan waarden en overtuigingen: de beleggingsbeginselen. Deze geven op hoofdlijnen het beleggingsuniversum en de beleggingsstijl aan en geeft inzicht in hoe Brand New Day denkt over rendement en risico.

Risicohouding

Naast onze beleggingsbeginselen is de risicohouding van onze deelnemers een hoofdpijler voor ons beleggingsbeleid. Het is namelijk van belang dat het beleggingsbeleid zo goed mogelijk aansluit bij de risicobereidheid van de deelnemers.

Door een periodieke uitvraag onderzoeken we de risicohouding van onze deelnemers. Hierin stellen we bijvoorbeeld vragen over de maximaal aanvaardbare afwijking van het (verwachte) pensioen in een pessimistisch scenario ten opzicht van het (verwachte) pensioen in een verwacht scenario. De uitkomsten uit dit onderzoek nemen we mee in de uitwerking van het beleggingsbeleid.

ALM studie

Dit staat voor Asset-Liability Management studie. Hiermee willen we de assets (beleggingen) afstemmen op de liability (pensioenuitkering). Dit wordt gedaan door meer dan 2.000 scenario’s door te rekenen om tot een verwachte pensioenuitkering te komen. De uitkomsten van deze scenario analyse geeft ons inzicht om tot een optimale lifecycle te komen per risicoprofiel.

Ter verduidelijking, met deze scenario analyse onderzoeken we onder andere de ideale verhouding tussen aandelen en obligaties, het afbouwmoment van risico voor onze klanten en afdekking van valuta- en renterisico. Om zodoende tot de optimale lifecycle voor onze deelnemers te komen. Dit alles om een zo hoog mogelijke (verwachte) pensioenuitkering na te streven met een acceptabel risico.

Portefeuillecontructie

In het beleggingsbeleid is de beleggingsstrategie van Brand New Day PPI ten aanzien van de ingelegde pensioengelden beschreven. De punten zoals hierboven beschreven zijn allemaal uitgewerkt in dit document. Nieuwsgierig? Klik dan hier.

Implementatie van het beleggingsplan

In het beleggingsplan worden de beleggingscategorieën waarin volgens het beleggingsbeleid door Brand New Day PPI belegd kan worden nader geconcretiseerd. Hierbij worden de bevindingen en uitkomsten uit de evaluatie van het beleggingsbeleid en/of –plan meegenomen. Per beleggingscategorie wordt het beleggingsuniversum, de exposure, de risicokaders (limieten), richtniveaus, bandbreedtes en benchmarks beschreven. Samen vormen deze de opdracht aan de fondsbeheerder waarbinnen deze beleggingsfondsen kan selecteren.

De geselecteerde fondsen legt de fondsbeheerder aan Brand New Day PPI voor. Vervolgens beoordeelt zij of de fondskenmerken passen binnen het beleggingsplan van de PPI en of dit kan worden opgenomen in het beleggingsplan.

Evaluatie en monitoring

Op doorlopende basis monitoren wij de uitvoering van de beleggingen en bijbehorende resultaten. Hierin worden onder andere onderwerpen als rendement, naleving van beleggingsrichtlijnen, risicobegrenzingen en kosten gemonitord.
Deze informatie wordt periodiek, in combinatie met economische ontwikkelingen, bewegingen op de financiële markten en veranderingen in wet- en regelgeving, geëvalueerd. De uitkomsten en bevindingen worden meegenomen in een volgende beleggingscyclus.

Wil je nu nóg meer informatie over ons beleggingsbeleid en hoe wij deze vormgeven? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!