apple blue

Kun jij kiezen waar jouw werknemers pensioen opbouwen?

Een bedrijfstakpensioenfonds, hoe zit dat nou?

Werkgevers die de basispensioenregeling bij Brand New Day onderbrengen, mogen niet onder de werkingssfeer van een verplicht bedrijfspensioenfonds vallen. Bij de opstart van de pensioenregeling is er hoogstwaarschijnlijk door een pensioenadviseur een bedrijfstakpensioenfondsonderzoek gedaan. In Nederland valt ongeveer tweederde van de werkgevers onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Jullie niet. Of inmiddels toch wel?

Wat is een bedrijfstakpensioenfonds?

Een bedrijfstakpensioenfonds is een pensioenfonds voor iedereen die werkzaam is in een bepaalde bedrijfstak. Vallen de werkzaamheden van jouw onderneming binnen deze bedrijfstak? Dan is in veel gevallen deelname aan een bedrijfspensioenfonds verplicht.

Veranderen de werkzaamheden van jouw bedrijf?

Het is belangrijk om te blijven nagaan of de (gewijzigde) activiteiten van je bedrijf niet onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds vallen.

Bij bijvoorbeeld wijziging of uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten moeten we opnieuw een onderzoek laten uitvoeren door een pensioenadviseur. De onderzoeks- en aanmeldplicht inzake een verplichtstelling ligt hiervoor bij de werkgever.

Wat zijn de risico’s als je onterecht niet bent aangesloten bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds?

Het bedrijfstakpensioenfonds kan met terugwerkende kracht de niet betaalde premies bij jou als werkgever opeisen en bovendien de statutair bestuurder hiervoor hoofdelijk aansprakelijk houden. Het is daarom van groot belang dat je goed in de gaten blijft houden of je onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt of komt te vallen.

 

Recente uitspraken

Onderstaande uitspraken van de rechtbank onderstrepen naar onze mening hoe belangrijk  het onderzoek naar een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds  is. Enerzijds tonen de uitspraken aan hoe nauw de werkingssfeer in relatie tot de bedrijfsactiviteiten luistert. Anderzijds laten ze de mogelijk grote (financiële) gevolgen zien als achteraf blijkt dat een werkgever onder een verplichtstelling valt.

  • Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg: op 26 augustus 2019 heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan over het bedrijf .

Volgens het pensioenfonds voldoet Deliveroo aan alle voorwaarden om verplicht aan het fonds deel te nemen. Bezorgers van het bedrijf vervoeren tegen een vergoeding goederen (maaltijden) over de weg en deze werkzaamheden vormen de kern van de onderneming. Deliveroo is het hier niet mee eens. Volgens het bedrijf zou niet het bezorgen van maaltijden, maar het bieden van een online platform voor restaurants de kernactiviteit zijn. De bezorging zou slechts een onderdeel van de marketingstrategie vormen. Deliveroo is naar eigen zeggen dan ook geen bezorgdienst, maar een technologiebedrijf, waardoor aansluiting bij het Pensioenfonds Vervoer niet op zijn plaats zou zijn. De kantonrechter gaat hier niet in mee en oordeelt dat het bezorgen van maaltijden wel degelijk de kernactiviteit van Deliveroo is.

Gevolg is dat Deliveroo voor de eerste jaren dat zij op de Nederlandse markt actief was, voor alle bezorgers die destijds op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam waren, met terugwerkende kracht circa 640.000 euro aan achterstallige premies dient te betalen.

 

  • Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwaren:

In een uitspraak van 26-07-2019 oordeelde de Rechtbank Rotterdam dat het produceren van pannenkoeken en poffertjes niet valt onder de werkingssfeer van het Verplichtingstellingsbesluit van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwaren.

Het fonds was van mening dat het niet nader genoemde pannenkoekenbedrijf onder het Bedrijfstakpensioenfonds valt omdat pannenkoeken en poffertjes ‘koek’ zijn. Het fonds eiste daarom nog 8,5 miljoen euro aan achterstallige pensioenpremies van het bedrijf, dat de uitvoering van diens pensioenregeling al sinds 2000 bij een verzekeraar onder had gebracht.

Het verplichtstellingsbesluit stelt dat een onderneming tot de zoetwarenindustrie behoort als die ‘fabrieksmatig bloem en/of andere grondstoffen tot beschuit, toast, knäckebröd, biscuit, biscuitfiguren, koekjes, banket, koek en wafels verwerkt, ongeacht de soort.’ Hierbij wordt echter, zoals de rechter opmerkt, geen nadere beschrijving gegeven van wat iets tot koek maakt. De kantonrechter betrok vele overwegingen in diens beslissing, bijvoorbeeld een bezoek bij zowel een koekjes- als pannenkoekenfabriek en de verschillende plekken waar beide producten in de supermarkt te vinden zijn. Uiteindelijk wordt de pannenkoekenproducent in het gelijk gesteld en oordeelt de rechter dat zowel wat betreft de toepassing, de uiterlijke verschijningsvorm, de structuur en de smaak als naar samenstelling en bereidingswijze er essentiële verschillen zijn tussen pannenkoeken/poffertjes en koek. Bovendien is  ook de wijze van verwerking van de grondstoffen van pannenkoeken en poffertjes niet vergelijkbaar met de wijze van verwerking van koek. Ook op die grond valt het bedrijf dus niet onder de werkingssfeer van het Bedrijfstakpensioenfonds.

 

  • Stipp:

In een uitspraak van het Hof Amsterdam van 12-09-2017 stond de vraag centraal of er sprake is van een uitzendovereenkomst, zoals bedoeld in art. 7:690 BW, indien een payrollonderneming de terbeschikkingstelling van werknemers niet rechtstreeks aan inlener, maar via de opdrachtnemer van de inlener laat plaatsvinden. Het Hof oordeelde van wel. De onderneming is daardoor premieplichting jegens Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) en moet alsnog bijna 800.000,- euro betalen. Als er wordt gewerkt via een tussenpersoon is voldaan aan de definitie van een uitzendovereenkomst, omdat deze uitsluitend de rol van bemiddelaar heeft. Uiteindelijk stelde de payrollonderneming werknemers ter beschikking aan de eindklant om onder diens leiding en toezicht te werken. Dat er in deze constructie sprake is van een tussenstap doet niet ter zake. Omdat daarnaast het premieplichtig loon van de ter beschikking gestelde werknemers meer dan 50% van de totale premieplichtige loonsom bedroeg werd geconcludeerd dat de onderneming verplicht was zich aan te sluiten bij StiPP.